ဖုန္းေခၚဆိုခ အသက္သာဆံုး ေအာ္ပေရတာကို တြက္ခ်က္အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္ …

ဒီႏွစ္အေတာအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ တိုးတက္လာသလို မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားလဲ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာျပီး ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္အရ စိတ္ၾကိဳက္ ေအာ္ပေရတာကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္တေလာတြင္ MPT၊ Telenor၊ Ooredoo အစရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသံုးခုရွိေနျပီး ၎တို႔က SIM Card မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုနး္ (လက္၀ယ္ရွိ) အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားဦးေရမွာ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မွဳပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ႏွဳန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Package အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အၿပိဳင္အဆိုင္ မိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ားရိွေနၿပီး သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလွ်က္ရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳအမ်ိဳးအစားကိုပင္ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

ေအာ္ပေရတာ ေရြးျခယ္မႈမွာ အေျခခံအက်ဆံုးေမးခြန္းကေတာ့ “တစ္မိနစ္ ဖုန္းေျပာလွ်င္ တစ္မိနစ္စာ ဖုန္းေျပာဆိုခ ဘယ္ေလာက္က်သင့္လဲ”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ျပီး ဒီေမးခြန္းကို လက္ရွိ ဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြ ကိုယ္တိုင္ တိတိက်က် အေျဖမေပးႏိုင္ပါဘူး။

လက္ရွိ ေအာ္ပေရတာ သံုးခုက ခြဲထြက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြက မ်ားျပီး စိတ္ၾကိဳက္၊ ရွယ္ေျပာ၊ ေဆြသဟာ၊ ရုိးရိုးေလး အစရွိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကမွ မိမိကိုယ္တိုင္ “ဘယ္အစီအစဥ္ကိုယူျပီး ဘယ္ေအာ္ပေရတာကို အမ်ားဆံုးဖုန္းေခၚေလ့” ရွိသလဲ ဆိုတာကအစ ျပန္စဥ္းစားရတာျဖစ္လို႔ တစ္မိနစ္စာ ကုန္က်ေငြကို မတြက္မိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မတိုင္မီကတည္းက Telenor နဲ႕ Oooredoo တို႕ရဲ႕ ေငြျဖည့္ပမာဏအေပၚမူတည္ျပီး ရက္အလိုက္ ေန႕စဥ္ရႏိုင္တဲ့ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ခြင္မ်ား (စိတ္ၾကိဳက္ နဲ႔ Free For All)၊ MPT ရဲ႕ Unlimited Voice Package ေတြက သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အလြန္အဆင္ေျပခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေအာ္ပေရတာအသီးသီးက ပယ္ဖ်က္ခဲ့လို႕ သံုးစြဲသူေတြၾကားမွာ ေဝဖန္သံမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ေတြကို ရပ္နားျပီးတဲ့ေနာက္မွာ Telenor ရဲ႕ စိတ္ၾကိဳက္ အစီအစဥ္သံုးစြဲသူေတြက ဘယ္ေအာ္ပေရတာကိုမဆို ဖုန္းေခၚဆိုတိုင္း ၁မိနစ္=၂၇က်ပ္ နဲ႕ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခက 1MB = ၈ က်ပ္ က်သင့္လ်က္ရွိပါတယ္။

Ooredoo ရဲ႕ Free For All အစီအစဥ္သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အျခားေအာ္ပေရတာကို ဖုန္းေခၚမယ္ဆိုရင္ ၁ မိနစ္=၂၃ က်ပ္ျဖစ္ျပီး Ooredoo ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရင္ ၁ မိနစ္= ၁၅ က်ပ္ ကုန္က်ပါတယ္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခအေနနဲ႔ Ooredoo ဟာ 1 MB = ၆ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးစြဲသူ ၂၅ သန္းရိွေနၿပီျဖစ္တဲ့ MPT ကလည္း သူ႕ရဲ႕ Unlimited Voice Package ကို ၆၅ မိနစ္ Voice Package အျဖစ္ ျပင္ဆင္လိုက္ေပမယ့္ တျခားဖုန္းအသံုးျပဳခ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ MPT ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုမႈတိုင္းမွာ ၁မိနစ္ = ၁၅ က်ပ္ျဖစ္ျပီး အျခားေအာ္ပေရတာေတြကို ဖုန္းေခၚဆိုတိုင္း ၁ မိနစ္ = ၂၅ က်ပ္ နဲ႕ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခက 1MB = ၈ က်ပ္ (ရွယ္ေျပာ)၊ 1 MB= ၆ က်ပ္ (ေဆြသဟာ) စတဲ့ ေရြးျခယ္စရာ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုရိွေနပါတယ္။

ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ အခမဲ့အစီအစဥ္ရပ္နားျခင္းေတြ၊ သံုးစြဲခႏႈန္းထား ျပင္ဆင္(တိုးျမွင့္)ျခင္းေတြကို သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႕ ခံစားခြင့္ေတြ မရယူတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းေျပာဆိုခ၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳခေတြပိုမိုကုန္က်တယ္လုိ႔ ထင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ မိမိ၏ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ားကို http://mobile-charges.compare.com.mm/ လင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္တြက္ခ်က္ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႕လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ေအာ္ပေရတာရဲ႕ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ျပီး မိမိ သံုးစြဲမႈပံုစံနဲ႕ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တြက္ခ်က္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။

 

DigitalTimes.com.mm ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *